EAI banner

Organizing Committee

General Chairs

Mingxiang Guan
Shenzhen Institute of Information Technology

Zhiliang Xu
Shenzhen Institute of Information Technology

Qing Guo
Harbin Institute of Technology

Program Chairs

Tingting Zhang
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Gongliang Liu
Harbin Institute of Technology (Weihai)

Nan Zhao
Dalian University of Technology 

Web Chairs

Yingjie Cui
Shenzhen Institute of Information Technology

Lei Ning
Shenzen Technology University

Zhou Wu
Shenzhen Institute of Information Technology

Workshop Chairs

Xinlin Huang
Tongji University

Weidang Lu
Zhejiang  University of Technology 

Bo Li
Harbin Institute of Technology (Weihai)

Publicity Chairs

Mu Zhou
Chongqing University of Posts and Telecommunications

Zhenyu Na
Dalian Maritime University

Zhian Deng
Harbin Engineering University

Publication Chairs

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology

Weizhi Zhong
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Mingchuan Yang
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Sponsorship & Exhibits Chairs

Shaohua Wu
Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Hui Li
Hainan University

Dean Luo
Shenzhen Institute of Information Technology

Local Arrangement Chairs

Mingxiang Guan
Shenzhen Institute of Information Technology

Zhiliang Xu
Shenzhen Institute of Information Technology

EAI Institutional Members