Organizing Committee

General Chairs

Bi Zhongqin
Shanghai University of Electric Power, China

General Co-Chairs

WeiNa Zhang
Shanghai University of Electric Power, China

Program Chairs

Honghao Gao
Shanghai University, China

Bi Zhongqin
Shanghai University, China

Walayat Hussain
Australian Catholic University, Australia

Zhiyuan Tan
Edinburgh Napier University, UK

Web Chairs

Honghao Gao
Shanghai University

Publicity and Social Media Chair

Yucong Duan
Hainan University

Sponsorship & Exhibits Chair

Honghao Gao
Shanghai University

Workshops Chair

Yuyu Yin
Hangzhou dianzi University

Publications Chair

Chunping Ouyang
University of South China

Local Chair

Zhongqin bi
Shanghai University of Electric Power

Other

Jinguo Li
Shanghai University of Electric Power