Technical Program Committee

Fugang Liu
Jinhua Advanced Research Institute, China

Gu Xuemai
Jinhua Advanced Research Institute, China

Huanyu Zhou
Wuzhou University, China

Mingyuan Ren
Jinhua Advanced Research Institute, China

Jiang Xiaolin
Jinhua Advanced Research Institute, China

Tian Han
Jinhua Advanced Research Institute, China

Yang Feng
Jinhua Advanced Research Institute, China

Yixue Yao
Jinhua Advanced Research Institute, China